Wommels.nl

Lijst overzicht
maandag 22 april

maandag 1 april

dinsdag 2 april

woensdag 3 april

donderdag 4 april

Gearkomste Doarpsbelang (19:30 - 21:30) Lokatie: Nij Stapert

Hawwe jo Fragen? Jo kinne lânskomme

zaterdag 6 april

zondag 7 april

dinsdag 9 april

woensdag 10 april

donderdag 11 april

Jiersfergadering Doarpsbelang (20:00 - 20:00) Lokatie: It Dielshûs

Tongersdei 11 april is yn It Dielshûs de jiergearkomste fan Doarpsbelang Wommels. Hjirnûnder op de foto en hjir as pdf de aginda fan de jûn dy't om 20.00 oer...

zaterdag 13 april

Iepen dei op de tún (10:00 - 12:00) Lokatie: Wommels

efter de Freuleleane lâns fytspaad

zondag 14 april

maandag 15 april

dinsdag 16 april

woensdag 17 april

zaterdag 20 april

dinsdag 23 april

woensdag 24 april

vrijdag 26 april

zaterdag 27 april

maandag 29 april

dinsdag 30 april

Doorzoek agenda