Wommels.nl

Lijst overzicht
vrijdag 22 februari

vrijdag 1 februari

Ferdivedaasje op freed (16:00 - 17:00) Lokatie: Bibliotheek

Jan Stenekes fertelt oer syn wurk as jongenskoach.

Sextips 2 (-) Lokatie: It Dielshûs

Hoge hakken geen bezwaar.

maandag 4 februari

dinsdag 5 februari

woensdag 6 februari

donderdag 7 februari

vrijdag 8 februari

dinsdag 12 februari

woensdag 13 februari

donderdag 14 februari

zaterdag 16 februari

It wie op in simmerjûn (-) Lokatie: It Dielshûs

Toanielstik mei Jan Arendz en Joke Tjalsma. Hjir in stik yn de LK dêr oer.

maandag 18 februari

dinsdag 19 februari

woensdag 20 februari

zaterdag 23 februari

maandag 25 februari

dinsdag 26 februari

woensdag 27 februari

Doorzoek agenda