Wommels.nl

Lijst overzicht
woensdag 29 maart

donderdag 2 maart

Gearkomst Doarpsbelang (19:30 - 21:30) Lokatie: Nij Stapert

Moanlikse bestjoer gearkomste Doarpsbelang fan 19.30 – 21.30 oere yn Nij Stapert. Fragen? Kom del.

dinsdag 7 maart

Ledegearkomste Fugelwacht (20:00 - 20:00) Lokatie: It Reade Hynder

  Utnoeging foar de Ledegearkomste Op tiisdei 7 maart 2017De jûns om acht oere, Yn It Reade Hynder te Wommels WURKLIST1. Iepening 2. Meidielings en ynkommen stikk...

donderdag 9 maart

zaterdag 11 maart

Tonielselskip Wommels (20:00 - 20:00) Lokatie: It Dielshûs

Mei it stik: 'in aap oer de flier'

dinsdag 14 maart

maandag 20 maart

Ophalen Snoeihout (0:00 - 0:00) Lokatie: Wommels

Aanmelden voor 17 maart 12.00 uur

dinsdag 21 maart

woensdag 22 maart

zaterdag 25 maart

De Hûnekop! (21:00 - 21:00) Lokatie: It Dielshûs

De Hûnekop eindelijk weer in It Dielshûs in Wommels! Op 25 maart 2017 zal De Hûnekop Wommels weer aandoen voor een optreden. Afgelopen 2 jaar was het populaire arbe...

dinsdag 28 maart

woensdag 29 maart

Jaarvergadering Uitvaartvereniging (20:00 - 20:00) Lokatie: It Reade Hynder

  Aan de leden, Het bestuur nodigt u uit voor de jaarvergadering. Deze zal gehouden worden op woensdag 29 maart 2017 om 20.00 uur in “It Reade Hynder”. AGENDA...

Doorzoek agenda