Wommels.nl

Kom Nei Wommels

Datum: zo. 3 juni, 2018 9:30
Locatie: Terp

Kom Nei Wommels - Kom in Beweging

In ferskaat oanbod oan beweegaktiviteiten op de Terp:

Kuiertochten (15 en 25 km), Fytstocht (25 km), Beachvolleybal (Covos), Muorrekeatsen (KF Wommels), Pannakoai (SDS), Jeu de Boules en Hurddraven - de Terprin.

Mei Foodplein fan It Dielshûs - lekker iten en drinken.

Sjoch alles hjiroer op de webside komneiwommels.nl. Ek online ynskriuwing.

posterKNW  concept flyer_Terprin_def

Doorzoek agenda