Wommels.nl

 1. Ut de âlde doaze fan SDS

  Vrijdag 24 Februari 2017

  1980-Kma-sponser-001

  Op de webside fan SDS fannewike in moaie foto út de âlde doaze. De KMA sponsore it frouljusealfuotbalteam. It hat kâns dat der yn it ûnderskrift it wurdsje al tusken ek en froulju stean moatten hie want der sitte tsjinwurdich in soad froulju by SDS op fuotbaljen (mar leafst 4 teams). 

 2. Fan O, O, O nei W, W ,W.

  Vrijdag 24 Februari 2017

  meetengreet08

  Meinte Wesselius hie it der op de jirpelkist fan de Meet & Greet fan Doarpsbelang oer dat wy der op ta moatte der grutsk op wêze te kinnen dat wy út Wommels, "de parel fan de Greidhoeke", komme. Fan de trije O's dy't hy as bestjoerslid fan Doarpsbelang wol gauris gewaar wurdt nei trije W's, syn pitch is hjir te lêzen

  >>> Meer
 3. Schoensmeerafdrukken mysterie opgelost

  Donderdag 23 Februari 2017

  264 1

  De schoensmeerafdrukken van handen die de afgelopen weken overal op deuren en ramen te zien waren in Wommels en de rest van de gemeente Littenseradiel? Dit blijkt het werk van Pietje Bell en zijn Binde fan 'e Swarte Hân! De kinderen van het Berne Iepenloftspul zijn druk aan het repeteren en de afdrukken blijken van hen afkomstig te zijn. Meer over deze actie en het stuk van BIS2017 leest u hier.

 4. 4 Girls only - Coderdojo

  Dinsdag 21 Februari 2017
  Coderdojo

  Aanstaande vrijdag, een middag (15:45-17:30 uur) programmeren speciaal voor meisjes. Ga aan de slag met 3 D pennen, Ozo botjes en 3D printen. Neem je laptop mee (of leen er eentje) en een print van je (gratis) ticket. Heb je geen laptop, neem dan contact op met de bibliotheek, misschien lukt het dan nog om een laptop/computer voor je te regelen. Limonade is aanwezig, zelf graag zorgen voor een '4-uurtje'. http://www.bibliothekenmarenfean.nl/agenda/coderdojo-in-wommels0.html

 5. Echt aaisykjen slagget wer net

  Maandag 20 Februari 2017

  logo fugelwacht

  At dit ferhaal op papier komt is it noch winter. De einen boskje yn keppels yn de wekken, sa hâlde se it wetter iepen en binne mei-inoar sterk tsjin kening winter. Mar it duorret net lang mear en dan hearre wy de earste maaitiidslûden wer. Sjongende fûgels kundige earst de iere maaitiid oan. It is dan faaks noch keal op de fjilden mar ek de greidefûgels sille werom komme. It liket net sa goed te gean mei de greidefûgels. De Fûgelwacht makket har soargen.

  >>> Meer
 6. In stand houden museum It Tsiispakhûs

  Zaterdag 18 Februari 2017

  141 4162

  Op de Meet & Greet van Doarpsbelang deed voorzitter Harry van Putten een oproep tot hulp om zuivelmuseum It Tsiispakhûs in stand te houden. Bij >>>Meer verschillende methoden om hier aan bij te dragen. Komend seizoen gaat het museum wat minder vaak open, elke week van donderdag tot en met zondag. Niet meer op dinsdag en woensdag.

  >>> Meer
 7. Skiednis fan Wommels

  Vrijdag 17 Februari 2017

  hetgrootepleinwommels

  Op de facebookside Wommels troch de tiid fannewike in berjocht fan âld Wommelser Jelle Miedema oer in ferhaal op de webside fan in sekere Derk Jordaan mei in stik skiednis fan Wommels, fral noch út de tiid fan de Grietmannen en oer de famylje Tiemersma.

 8. Liesette Frysk Paralympysk Sportfrou fan it jier

  Woensdag 15 Februari 2017

  liesette

  Liesette Bruinsma is jûn op it Sportgala Fryslân yn Hearrenfean útroppen ta Frysk Paralympysk sportfrou fan it jier.

 9. Taallunch op 1 maart

  Woensdag 15 Februari 2017

  headerwommelstaallunch

  Op woensdag 1 maart wordt het Digi-Taalhuis in Bibliotheek Wommels geopend. Tijdens de lunch, van 12.00 tot 13.00 uur, meer informatie over laaggeletterdheid in het algemeen en specifiek over wat de bibliotheek doet om laaggeletterdheid in Wommels en omgeving te bestrijden en te voorkomen. Ná 1 maart kunt u elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur terecht in het Digi-Taalhuis van Wommels. Meer informatie en aanmelden voor 1 maart kan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 10. Nijs oer it gemeentehûs

  Woensdag 15 Februari 2017

  meetengreet20

  Klaas Jansma frege boargemaster Liemburg justerjûn ek noch efkes hoe't it komme soe mei it gemeentehûs. Liemburg sei dat se al aardich fier hinne wiene mei Patyna om it oanslúte te litten by Nij Stapert. It sil fermoedlik net in leech plak wurde yn it doarp. Hinne Bokma har der hjoed noch wat mear oer fernommen, dat stiet yn in berjocht op de webside fan de Op 'e Skille.