Wommels.nl

brêge ôfslúten

gemeente

De beweechbere brêge yn Wommels is tusken 16 febrewaris oan't 18 maart ôfslúten foar alle boaten fanwege wurksemheden. It autoferkear kin wol gewoan gebrûk meitsje fan de brêge.