Wommels.nl

Inge Sandstra nimt ôfskie bestjoer Tsiispakhûs

inge

Inge Sandstra hat ôfskie nommen as bestjoerslid fan It Tsiispakhûs. Sy wie bestjoerslid frijwilligerskontakten en planningen. Inge bliuwt noch wol aktyf yn de edukatyve kommisje fan it museum.