Wommels.nl

Stifting Mosk tanket FKWWI

thumb FKWWI1

Fanôf dit skoaljier krije de bern fan de basisskoallen yn Wommels wer musykles. De Stifting Mosk stelt hjir in musykleraar foar ta beskikking. Mosk wol graach in kwalitatyf goed musykoanbod op de skoallen. Se bin hjir yn stipe troch de wynmounestifting FKWWI. Mosk wol de FKWWI dêr tige foar tanke. "It wurket, sa blykt no al. De bern fan de basisskoalen fan Wommels sjonge wer", sa lit de stifting Mosk witte.