Wommels.nl

Krimineel hotel

krimineel hotel

Toniel Selskip Wommels organisearet 20 februaris 2016 om 20.00 yn It Dielshûs har jierlikse tonielútfiering. Spile wurd it stik 'Krimineel hotel'. In klucht yn twa bedriuwen skreaun troch Jo Snoeren, oersetten troch Abele Krist. It stik giet oer Paul en syn suster Lynn, sy hawwe harren âlders hotel Aaftink urven. Broer en sus binne it net altyd iens én yn it hotel komme frjemde lju te sliepen...genoch ferdividaasje, genoch te laitsjen.