Wommels.nl

Bedriuwen wer te finen

banen1

Oan de Walperterwei bin nije boarden kommen mei de nammen fan de bedriuwen dy't op it industrieterrein festige binne. No is wer te lêzen welke bedriuwen dat binne. Guon fine it wol in bytsje ûnfeilich dat it boerd krekt foar de opgong nei it fytspaad stiet.