Wommels.nl

Stikje oer it swimbad yn LC

berichtlcklein

Yn de Ljouwerter Krante fan hjoed stiet in heuglik berjocht oer swimbad De Klomp. It stikje skynt net hielendal te kloppen, De Klomp reagearret hjir sels op op syn eigen webside. Yn elts gefal kinne we de kommende jieren noch wol swimme.