Wommels.nl

Goed slagge puzzelruilbeurs yn de Bieb

puzzelruilbeurs2

Yn de Bibleteek wie juster in drok besochte puzzelruilbeurs. In protte minsken kinne fanôf hjoed mei harren ruile puzzels oan de slach. It Frysk Deiblêd wie der ek en hie hjoed in foto yn de krante.