Wommels.nl

Rode Sokken

frets

'Rode sokken' is in foarstelling weryn't Frets! de bern fan de ûnderbou meinimme nei de fantasywrâld. Dêr kin alles! En foaral mei reade sokken. Hast alris fleint mei reade sokken? As bellen blaast? Moast se wol op tiid waskje want oars krijs reade STJONK sokken. Meist mei spylje, sjonge, dûnsje én springe op moandei 29 febrewaris fan 15.00-16.00 oere yn de bibleteek fan Wommels.