Wommels.nl

Wichtige wedstriid foar SDS

sds

Moarn is der mar ien wedstryd yn Easterein en dat is de derby SDS 1 - Mulier 1 om 14.30 oere. In tige wichtige wedstriid foar SDS yn de striid tsjin degradaasje. Mocht SDS winne dan kin der oanheake wurde en oars sit der miskien wol net mear yn as in neikompetysjeplak. SDS freget eltsenien stypjen te kommen.