Wommels.nl

Bericht Doarpsbelang over Noodopvang Vluchtelingen

thumb logodorpsbelang

Het voornemen van het college van B&W en de gemeenteraad om het leegstaande Pand van voorheen Resi Wooncentrum voor vluchtelingen beschikbaar te stellen houdt de Wommelser samenleving behoorlijk bezig. Om inzicht te verkrijgen in de diverse belangen en politieke besluitvormingsprocedures heeft Doarpsbelang (DB) in de achterliggende periode met een aantal partijen/mensen gesproken. Op deze wijze heeft DB dit vraagstuk vanuit meerdere invalshoeken kunnen bekijken. DB heeft de reacties en de gesprekken met betrokkenen op vrijdagochtend 26 februari teruggekoppeld naar de Burgemeester.

 

 

 

Voor alle duidelijkheid. De inspanning van DB is gericht op het vergroten en in stand houden van de leefbaarheid in Wommels en het zorgen voor binding in “ús Mienskip”. Dat is nog niet zo gemakkelijk in deze situatie. DB vertegenwoordigt alle inwoners van Wommels. DB doet een oproep op om elkaar met respect tegemoet te treden, te luisteren naar elkaar en naar elkaars standpunten.

Al voor het eerste rûntepear van maandag 1 februari jl. heeft DB in een brief het college en de Raad met klem geadviseerd de tijd te nemen, goed te luisteren naar de inwoners, inspraakmogelijkheden te organiseren en draagvlak te creëren alvorens tot besluitvorming over te gaan. Credo: Wees open en transparant, Communiceer in “Jip en Janneke”- taal en niet op een wijze die alleen insiders begrijpen.

Het is inmiddels duidelijk dat nu de gemeenteraad “A” heeft gezegd op het moment dat de eigenaar van het pand en het COA het eens worden zij ook “B” zal zeggen. Dat wil zeggen een plan uitwerken om 200 vluchtelingen te plaatsen voor een periode van twee jaar.

Een inspraakavond zal er in die situatie dan ook niet meer komen. Wel deed de burgemeester de toezegging in dat geval meerdere draagvlak verhogende informatiebijeenkomsten te organiseren. Hierbij kunnen afspraken worden gemaakt om (deels) tegemoet te treden aan de bezwaren van de inwoners van Wommels.

Er kan geen invloed worden uitgeoefend op de plaatsing van het type vluchteling. Het gaat hier om een noodopvang met een hoge doorloopsnelheid. Als iemand hier drie maanden zit is dat al erg lang. Gezinnen met kinderen verblijven bij voorkeur niet of niet lang in deze sobere lokaties. De activiteiten zullen niet gericht zijn op integratie. Veel vluchtelingen zullen we mogelijk nooit ontmoeten.

De burgemeester heeft desgevraagd laten weten geen enquete uit te zetten omdat dit mogelijk zal leiden tot het wekken van verwachtingen. DB heeft als hartekreet meegegeven aan de gemeente: zoek naar een evenredige verdeling van lusten en lasten en creëer voldoende faciliteiten voor de op te vangen vluchtelingen.

Tenslotte heeft de burgemeester aangegeven dat haar deur altijd open staat en ze graag persoonlijk met (bezorgde) inwoners in gesprek gaat over dit onderwerp. Tot dusver heeft nog maar één persoon hier gebruik van gemaakt.

Als DB zullen we ons beraden op het eventueel uitzetten van een enquete op het moment dat de opvang van vluchtelingen in Wommels concrete vormen gaat aannemen.