Wommels.nl

Wetterspektakel én 'De Klomp springt!'

Hindernisbaan

Kommend wykein is't feest yn swimbad De Klomp! Sneon én snein leit der in hindernisbaan yn it wetter en boppedat is der snein, om 15.00 oere, in nye edysje fan 'De Klomp springt!'. Der binnen pryskes foar de moaiste (kom ferklaaid!) sprong én ien foar it heechste 'bommetje'.