Wommels.nl

Jelle en Henk Jan 50 jier

Jelle50

Dûbel feest wie it hjoed by TMF De Jong oan de Walperterwei. Net allinnich wurkjouwer Jelle de Jong waard 50 jier, ek kollega Henk Jan Talsma seach Abraham. Wa't troch Wommels ried kin it net mist hawwe. Beide mannen lokwinske!Henkjan50