Wommels.nl

De Krystbeam stiet wer op de Terp

krystbeam

In pear oanwenners fan de Terp hawwe hjoed de Krystbeam wer opsetten. De beam is sponsore troch de OVWE. Wakker kreas mei de ljochtsjes der yn (sjoch by >>>Meer, foto's makke troch Egbert Postma).