Wommels.nl

Kerstgala yn de Tsjerne

Gala

Moarntejûn, 17 desimber, is der Krystgala yn de Tsjerne foar alle bern dy't yn groep 7 & 8 fan de basisskoalle sitte. It begjint om 19.30 oere en it duorret oant 22.00 oere.