Wommels.nl

IIsplesier op it Skrok

thumb IMGP8252

Wêr't it op de iisbaan mar krekt net slagje wol om genoch iis te krijen om ferantwurd reedride te kinnen, wie it hjoed op it Skrok in drokte fan belang. In protte minsken wienen der op it iis en se hienen bot wille mei it prachtige waar en de moaie iisflier. Henk Bootsma het der wat foto's fan makke, dy bin hjir te sjen. Fan Klaas Abma syn keunsten is in leuk filmke makke.