Wommels.nl

De Opslach tweede bij Onderwijsprijs Friesland

Onderwijsprijs

Het Greidhoeke goes onderwijs project, een project waarbij door vier kleine plattelandsscholen de grutto op zijn tocht door Europa wordt gevolgd en waar op een vernieuwende onderwijskundige manier vorm aan wordt gegeven, heeft een tweede plaats behaald bij de onderwijsprijs, welke afgelopen vrijdag werd uitgereikt op het Provinciehuis in Leeuwarden. Een prijs die staat voor het stimuleren van creativiteit en inventiviteit in het basisonderwijs.

 Leerlingen van vier Friese basisscholen uit Baard, Itens, Wommels en Winsum die deel uit maken van de Gearhing scholengroep, volgen de grutto op zijn trektocht door Europa. Deze grutto is de metafoor voor de trekkende mens op zoek naar een duurzame en aantrekkelijke woonomgeving. Onderzoek naar de woonomgeving van de grutto maakt leerlingen bewust van hun eigen cultuur en woonomgeving.

De vier plattelandsscholen geven dit project vorm aan de hand van een vernieuwende leermethode: onderzoekend leren voor de bovenbouw en verhalend ontwerpen voor de onderbouw. Dat komt er kort gezegd op neer dat de kinderen hier de vragen stellen. Zij geven het project vorm.

Vanaf februari worden gezenderde grutto's digitaal gevolgd op hun tocht naar Friesland en gaat het project op 1 maart officieel van start met een collegetour door 'weidevogeldeskundige' Theunis Piersma en een aantal inspirerende workshops. Daarna gaan de leerlingen aan de slag met het verzamelen van gegevens en maken werkstukken, films, voordrachten en liedjes.

Ook vindt er een internationale uitwisseling van creaties plaats met buitenlandse scholen aan de route die de grutto jaarlijks aflegt. Het project, dat zeker tot en met 2019 loopt, wordt aan de hand van een film tijdens het jaarlijkse Greidhoeke festival in september aan ouders en andere belangstellenden getoond.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere Keunstwurk, Cultuur Kwartier Sneek, NHL/Lectoraat Taalgebruik en Leren en CH2018.

Op de foto Janke Singelsma, Jalko, Pieter, Feikje Toering, Jens, Timen en Timo Reinink, terecht trots!