Wommels.nl

Demonstraasje Tieluk Fuel Cell oan WEK

tieluk02

De BV Tieluk is fan Tienus Lukkes (Lukkes), Frank Turksma (Fizel) en âld wethâlder Franke Doting. Sy hawwe de Tieluk Fuel Cell útfûn dy't tige effisjint wetterstof út wetter makket. Dat kin goed brûkt wurde yn stee fan gas as autobrânstof en sparret dan kosten en produksje fan CO2. Fannewike demonstrjearden sy dizze cel yn de toer fan de Jacobi Tsjerke fan WEK-lid PKN Wommels-Hidaard oan de pommeranten fan de WEK. Ek dêrby oanwesig wiene Wietse Ligthart, de nije foarsitter fan de OVWE, en Tjomme van der Meer, bestjoerslid technyske saken fan swimbad De Klomp. Lês op de webside fan de WEK mear hjiroer.