Wommels.nl

Stimme op SDS

sponsoractie

SDS docht mei oan de sponsermuntenaksje by de Poiesz. SDS kin ekstra munten fertsjinje as sy stimmen binnenhelje. Men kin stimme troch hjir te klikken. Dêrmei kin je sels dan ek noch Poiesz-weardebonnen winne. Je kinne eltse dei stimme, ek wol mei it hiele gesin. SDS seit:  "Net stinne, mar stimme!!".