Wommels.nl

SDS - WPB mei 10 Wommelsers

sdswpb

Moarn om 14.30 oere de derby SDS - WPB. Mar leafst 10 fan de 14 seleksjespilers foar dy wedstriid komme fan Wommels. Bulten talint hjir. En de Wommelser foarsitter fan de klup hat der foar yn de tredde helt ek noch in stikje múzyk by regele, Sytse Haima. Mei wat stipe fan de tolfde man lâns de kant tinkt SDS wol trije punten heljen te kinnen.