Wommels.nl

Greidefûgels by Murk yn 't lân

IMGP0581

Yn de maitiid komme de greidefûgels ek wer werom nei Fryslân, bygelyks de skries Amalia dy't yn it kader fan it ûnderwiisprojekt Greidhoeke goes onderwijs folge wurdt troch OBS De Opslach. In gaadlik plakje hawwe de fûgels by Murk Nijdam yn de Súdhoeke. Henk Bootsma hat efkes mei syn kamera by him del west om der wat plaatsjes fan te sjitten. De ûndergeande sinne hat hy ek moai yn byld brocht, dy helle sels de Ljouwerter Krante.