Wommels.nl

Moarn Brânwachtwedstriden yn Wommels!

brandweer

Moarn spylje njoggen brânwachtkoarpsen in wedstriid yn de klasse '112' yn Wommels. It spektakel sil plakfine fan 08.00 oan't 18.00 oere. Foar wa sjen wol, kom op'e kaserne wernei de wedstriidlokaasje ferteld wurdt. At jim de lokaasje witte en by de wedstriden sjogge as sjoen hawwe graach earst noch neat op internet sette, want dat kin lettere korpsen befoardiele.