Wommels.nl

Undergeande sinne grutter dan in pleats

IMGP1425

Mei it moaie waar fan de ôfrûn dagen is de ûndergeande sinne betiden prachtich. En hiel grut. Henk Bootsma hat it mei syn kamera skitterend yn byld brocht. It is de pleats fan de famylje Bakker yn de Súdhoeke.

 

 

Ek in pear aksjefoto's fan de wedstriid SDS JO 13-1 tsjin Frentsjer JO 13-2 (3-0), mear hjir.