Wommels.nl

Himmeldei Opslach en Fûnemint

image1

Juster hawwe de bern fan OBS De Opslach en KBS It Fûnemint it doarp troch west mei gripers en pûden om allegear rommel op te romjen. Ek de peuterspeelzaal fan juf Pietsje die mei. Wy hawwe wer in moai skjin doarp, tank jongens en famkes.