Wommels.nl

Wommels tredde op seizoensiepening keatsen yn Frentsjer

wommels01

Anna Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia bin juster tredde wurden op de ôfdielingspartij yn Frentsjer wermei it frouljuskeatsen fan't jier útein set is. Yn de heale finale moasten sy nei in 2-0 foarsprong belies jaan tsjin de úteinlike winneressen fan Berltsum. Henk Bootsma hat der wat plaatsjes fan sjitten.