Wommels.nl

Jacob Klaas Haitsma wint hast de PC

jacobklaaspc

Mei alles oan de hang moast Jacob Klaas Haitsma yn de finale fan de PC in lytse keats foarby. Dat die der ek, mar Bauke Triemstra wist de bal dochs noch werom te slaan. Jacob Klaas en syn maten twadde dus, in pracht prestaasje. Lokwinske Jacob Klaas. Lês hjir by Omrop Fryslân mear oer de PC en sjoch de lêste slach.