Wommels.nl

Foarlêze foar de Freule

foarlêzefreule02

Fanwege it minne waar moast der juster mei it foarlêzen foar de Freule útwykt wurde nei It Reade Hynder. Bonne Stienstra lies foar in grut tal oanwêzigen in alderaardichste kollum foar yn it Bokwerders wêr't betiden smaaklik om lake waard. Henk Bootsma hat wat foto's makke.