Wommels.nl

Martzen Deinum grut yn de Ljouwerter Krante

martzen

Martzen Deinum docht moarn mei oan de Frouljus PC yn Weidum. Hjoed yn de Ljouwerter Krante in grutte foto fan har en in moai ferhaal oer dat sy in takomstige keatskeningin is. Har partoer wurdt achten moarn al it it favoryte partoer (Ilse Tuininga c.s.) lestich meitsje te kinnen. Ut Wommels dogge ek Sjanet Wijnia en Anna Brecht Bruinsma (dy't ôfrûn wykein de keatsoff wûn) mei. Súkses froulju. De list foar de Fouljus PC stjit hjir.