Wommels.nl

Huldiging Sjanet en har partoer

huldigingsjanet03

Justerjûn bin Sjanet Wijnia, Imke van der Leest en Louise Krol huldige op it keatsfjield foar harren oerwinning op de Frouljus PC. Se riden yn in koets nei it keatsfjild en wurden dêr û.o. tasprutsen troch Douwe Kooistra, foarsitter KFWommels, en boargemaster Liemburg. Henk Bootsma hat der foto's fan makke.