Wommels.nl

Henk Bootsma wykwinner fotowedstriid

DSC 7798

Mei de foto hjir nêst is Henk Bootsma wykwinner wurden fan in fotowedstriid yn Frentsjer, lês hjir mear. Henk hat fannewike ek in foto makke fan it ûnwaar (sjoch >>>Meer). It gong net sa mâl as in eardere kear dat hy der foto's fan makke hat.

 

 

 

IMGP2553