Wommels.nl

Aukje Deinum 25 jier by It Griene Hert

aukje

Juster wie Aukje Deinum 25 jier yn tsjinst by de bistedokterspraktyk, tsjinwurdich It Griene Hert. Dat waard fierd. Aukje kriig ek noch in moai sertifikaat.