Wommels.nl

Hofkamp reüny tige slagge

hofkampreunie

Yn in folle tinte wie it tige feestlik justerjûn op de Hofkamp reüny. Bewenners en âldbewenners hellen herinneringen op oan de strjitte. Ferhalen gongen rûn. Mear hjiroer op de facebookside fan de Hofkamp reüny.