Wommels.nl

Yntocht Sinteklaas 25 novimber

yntocht2017

Sneon 25 novimber sil Sinteklaas mei syn Pieten om healve twaen yn Wommels oankomme. Dizze kear op de Lytse Terp. Dêr kinne de bern oant en mei groep 4 fan de basisskoalle him ferwolkomje en dêrnei mei him efter de muzyk nei It Trochpaad rinne.