Wommels.nl

Wommelsers op de Berenloop

berenloop01

Juster wie de Berenloop op Skylge. In Wommels wurd best folle draafd en der diene dan ek in stikmannich út ús doarp mei, fral oan de heale marathon. Tsjeard Hofstra die de hiele fansels. Immy Auck kersbergen einige as twadde by de froulju. Hjir alle tiden fan ús doarpsgenoaten.