Wommels.nl

Gemeente tanket ynwenners littenseradiel

groepsfoto meiwurkers

De gemeente Littenseradiel hie ta ôfslúting ferliene wike freed in reüny foar meiwurkers op it gemeentehûs. Littenseradiel hat fanôf 1984 bestien. De meiwurkers tankje de ynwenners fan Littenseradiel en hawwe mei in soad nocht en wille harren wurk foar ús dien.