Wommels.nl

Kollektyf sinnedak op It Trochpaad is klear en draait

sinnedaktrochpaad43

It kollektyve sinnedak fan de WEK op It Trochpaad is klear. Alle 200 panielen lizze op it dak en bin oanslúten op de omvormers dy't de opwekte stroom oan it net leverje. Der dogge 24 partisipanten oan dit postkoaderoasprojekt mei. Nei krekt hoefolle partisipaasjes at se hawwe krije se skylk de enerzjybelêsting oer harren eigen ferbrûk werom. Durk Klijnsma hat de foto's makke mei syn drone.