Wommels.nl

Folkert Gaastra fynt earste aai fan de Jeugd

folkert

Sa'n tsien jeugdleden fan de Fûgelwacht Wommels wiene juster it lân yn om aaien te sykjen. Folkert Gaastra wie de earste dy't in aai fûn, en drekt al in trijke. Dêrnei wurden noch folle mear aaien fûn, "it reinde aaikes". Berjocht hjiroer en in link nei foto's op de webside fan de Fûgelwacht. Henk Bootsma hat by Murk Nijdam foto's makke fan it grutte tal greidefûgels dêr yn it lân.