Wommels.nl

29 april Keningspartij by de KF

 

Keningskeatspartij 2018

Snein 29 april hâldt de KF Wommels de Keningspartij op it Keatslân. Opjaan kin hjir, fan kabouter oant supersenior kin meidwaan, ek net-leden de keatsferiening. It keatsfjild wurdt trouwens tsjinwurdich meant mei robotmeaners. Dy halde it gêrs moai koart en meitsje gjin spoaren.

 

robot