Wommels.nl

Ultsje Wiersma lid Orde van Oranje-Nassau

ultsjelintsje09

Ultsje Wiersma is fannemoarn yn de Martinitsjerke yn Snits beneamd ta lid yn de Orde van Oranje-Nassau. Boargemaster Berndsen fan SWF spjilde it him op. Oant Ultsje de tsjerke binnenkaam hie hy noch gjin inkelde argewaasje fan wat him te wachtsjen stie. Op de foto's by >>>Meer en hjir Ultsje mei it lintsje op en famylje en freonen fan him en ek by >>>Meer yn tekst en hjir yn in filmke fan de taspraak fan de boargemaster, de fertsjinsten fan Ultsje. 

Ultsje Wiersma (65), Wommels. Kerkvoogd en betrokken lid van de PKN gemeente Wommels en betrokken bij de band met Roemeense partnergemeente in Sibiu. Vertaler van de kerkdienst in het Engels voor een Etiopisch gezin. Bestuurder Ferieniging Kollektyf Wynmûnebesit Wommels en Iens (FKWWI). Twee periodes raadslid van de voormalige gemeente Littenseradiel. Organisator Slachterin en voorzitter van de Wommelser Enerzjy Koöperaasje (WEK).