Wommels.nl

Merk(el)waardich

merkelwaardich

Klaas de Jong stuitte koartlyn op wat hy neamt merk(el)waardich nestelgedrach: in wetterfûgels dy't aaien leit op/yn in beam. Hy hat der in foto fan makke.