Wommels.nl

Keatfroulju Wommels yn Dronryp

DSC 2918

Ofrûn wykein keatsten Anna-Brecht, Martzen en Sjanet yn Dronryp. Se waarden koached troch Jappie en Wichard. Tsjin Berltsum, dat de finale wûn, rakken se der spitigergenoch mei 5-5 6-6 ôf. Henk Bootsma hat der wat foto's fan makke, op syn facebook stean noch mear.