Wommels.nl

Slachtepop 9 juny, 8 juny Wylde Nachtkeatspartij

19646

Sneon 9 juny sil it wer plakfine, Slachtepop 2018. Dit jier mei as tema ápres-ski, sil de band Wir Sind Spitze! de knallende hits heare litte yn gearwurking mei Jelle B! Kaarten binne foarôf te krijen by de Jumbo Kooistra yn Wommels en Miedema's Lunchroom yn Boalsert foar in skaplike 10 euro. Keapest leaver in kaartsje oan'e doar? Dat kin ek, allinne kostet it dan wol 13 euro. Freed 8 juny de Wylde Nachtkeatspartij yn de Slachte Dome. Opjaan dêrfoar kin hjir. Mei diele en like op facebook  bin frijkaartsjes te winnen.