Wommels.nl

Buurauto yn Wommels

buurautowommels

Yn it kader fan de Elfwegentocht hat de WEK de kommende twa wiken in elektryske auto fan buurauto.nl te brûken foar eltsenien yn Wommels. Nij bin skjinne en duorseme auto's djoer, buurauto.nl wol elektrysk riden foar alle minsken mooglik meitsje troch der ien te dielen. Autodiele skilt mei-iens ek hiel wat parkearromte. Wommelsers kin foar € 0.20 de kilometer (WEK-leden € 0.10) priuwe oan elektrysk autoriden. Reservearje foar in rit (sels ride, je krije útlis) kin troch in e-mail te stjoeren nei info@wekwommels as te skiljen mei Lukas Offinga fan de WEK, 0620343380. De auto is in Nissan Leaf 2.0.