Wommels.nl

Tsjeard Hofstra oant it wurk mei de Elfwegentocht

fabriek02

De earste twa wiken fan july is de Elfwegentocht. Us doarpsgenoat Tsjeard Hofstra is projektlieder dêrfan. Hy wurket fanút it gebou De Fabriek yn Ljouwert. Juster wiene wy efkes by him op besite en hawwe wy wat foto's makke. In oare doarpsgenoat fan ús, Tjitte Jelle Verbeek, is it gebou oan it opknappen.