Wommels.nl

Jonge tennissers Boskranne winnen alle prijzen

tennis

Gister hebben de jongste TV Boskrânne talenten "categorie rood"  alle prijzen gewonnen in Sneek bij het Fries Kampioenschap! 3e Sietze Kronemeijer, 2e Sanne Meinen en de hoofdprijs voor Baukje Vinke. Super gedaan!!!.