Wommels.nl

Romke en de Snoezewoef in de Bieb

poster-Tomke-Wommels

Woansdeitemiddei 20 juni om 15.30 oere de poppekastfoarstelling Romke en de Snoezewoef yn de bibleteek. Der is noch plak, je kin je der hjir foar oanmelde. En it sil woansdei moai waar wurde; wa't nei de foarstelling te swimmen giet yn De Klomp krijt dêr in iisko.