Wommels.nl

Voorlopig geen fusie It Fûnemint en De Opslach

Er komt voorlopig geen fusie tussen beide basisscholen in Wommels. In november 2017 zijn de MR'en van It Fûnemint en de Opslach bij elkaar geweest voor een oriënterend gesprek m.b.t. een eventuele fusie tussen beide scholen, want uit een eerdere peiling bleek dat het merendeel van de ouders niet onwelwillend (positief) tegenover een fusie staat. Nieuwe ouders geven aan het vaak jammer te vinden dat zij moeten kiezen. Eind april 2018 zijn de MR'en opnieuw bij elkaar geweest. 

De MR van It Fûnemint heeft laten weten op dit moment niet voor een intentieverklaring te gaan, aangezien zij op dit moment nog in de afwikkeling van de fusie van Lollum zitten en dat een 2e fusie op korte termijn o.a. financieel niet aantrekkelijk zou zijn. Ook speelt mee dat een bestuurlijke fusie tussen CBO De Greiden en De Gearhing voorlopig van de baan is. Derhalve is het tekenen van een intentieverklaring (met de verplichting fusiemogelijkheden te onderzoeken) voor de MR van It Fûnemint op dit moment niet aan de orde.
De MR van de Opslach heeft aangegeven dat de financiële zaken voor hen niet opwegen tegen de behoefte en het belang van een fusie tussen beide scholen in Wommels. De MR van de Opslach heeft dan ook aangegeven bereid te zijn om een intentieverklaring tot fusie aan te gaan: het nader onderzoeken van de mogelijkheden.


Zodoende kan de conclusie getrokken worden dat een fusie tussen beide basisscholen in Wommels er op dit moment niet in zit, maar dat het in de toekomst zeker onderzocht gaat worden. Beide MR'en hebben uitgesproken de huidige samenwerking zeker te willen voortzetten. Zo wordt er momenteel samen gekeken naar het klimaat in het gebouw en de verkeerssituatie rondom school.