Wommels.nl

Tsjerketsjinst op it keatsfjild

DSC 0363

Snein wie der op it keatsfjild, lykas alle jierren, foarôfgeande oan de Freulepartij in Tsjerketsjint. De tribuneplakken wiene efkes tsjerkebanken. Tema fan de tsjinst wie Mienskip. Henk Bootsma wie der by mei syn kamera.